Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017


https://zh-tw.facebook.com/help/contact/319547548123767
Fake nhiều ip khác nhau ở các link trên nhé, vì khi fake ip nước khác thì sẽ có các sp khác nhau rep vào mail mình, trong đó có người dễ người khó, gặp ngay người dễ thì chỉ cần úp cmnd thật là về ^^. Nhớ là khi rep mail phải fake ip nhé ( người nước nào rep thì fake ip nước đó )
TC Rep Case :
- Hello team facebook.

I hope that Facebook will reactivate this account.
This account has violated the terms of Facebook. I emphasize that this account violates
But I pledge to use Facebook correctly with the Facebook team in place.
If this account normative acts provisions Facebook account after being unlocked, expect Facebook to permanently delete my account.
Looking forward to help me unlock facebook.
My name: Nguyễn Tiến Đạt
Date of birth: XX-XX-XX
Facebook Email registration: 
My ID: 125679089
URL: https://www.facebook.com/Coi.Offical


Thank team Facebook.

Nhận Thiết Kế

fb.com/HongHai.H.T.H
instagram.com/honghai.des
01682253xxx
honghai251325@gmail.com

Facebook Comments

0 Comments Blogger :