Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Chào Các Bạn Thì Hôm Nay Mình Xin Share Cách TẠO WIDGET HIỂN THỊ BÀI ĐĂNG DẠNG TAB ...

CÁCH THỰC HIỆN

Bước 1: Vào Blogger ->  Chủ Đề -> Chỉnh Sửa HTML
Bước 2: Các Bạn Chèn Đoạn Code Dưới Này Trước Thẻ ]]></b:skin>
.tabs{background:#fff;width:100%;max-width:100%;float:none;list-style:none;padding:0;margin:auto;display:table;overflow:hidden}
.tabs-st{background:#eee;display:block;height:45px}
.tabs:after{content:&#39;&#39;;display:table;clear:both}
.tabs input[type=radio]{display:none}
.tabs label{display:table-cell;float:left;width:25%;color:#555;font-size:19px;font-weight:400;text-align:center;cursor:pointer;transition:all .3s;height:45px;line-height:45px;text-transform:uppercase;margin-right:10px;background:linear-gradient(135deg,#ffffff 0%,#ffffff 70%,#F2F2F2 30%,#F2F2F2 30%,#F2F2F2 100%)}
.more-tabs{width:21.1%;float:right;height:45px;margin:-45px 0 0;line-height:45px;font-size:25px;text-align:center;background:linear-gradient(135deg,#ffffff 0%,#ffffff 70%,#F2F2F2 30%,#F2F2F2 30%,#F2F2F2 100%)}
.more-tabs a{color:#555}
.more-tabs a:hover{color:#52537d}
.tabs label span{display:inline-block}
.tabs label i{margin-right: 5px;height:45px;line-height:45px}
.tabs label:hover{color:#52537d}
.tabs label:focus{color:#fff}
.tab-content{display:none;width:100%;float:left}
.tab-content *{-webkit-animation:showx .5s ease-in-out;-moz-animation:showx .5s ease-in-out;animation:showx .5s ease-in-out}
.tabs [id^=&quot;tab&quot;]:checked + label{color:#fff;background:#52537d}
#tab1:checked ~ #tab-content1,#tab2:checked ~ #tab-content2,#tab3:checked ~ #tab-content3{display:block;background:#eee}
@media screen and (max-width:768px){
.tabs label{width:23.4%}
.tabs label span{display:none}
}
.widget-home img{float:left;clear:both;object-fit:cover;transition:.33s;margin:0 0 6px 0}
.widget-home img:hover{-webkit-filter:brightness(80%)}
.widget-home{overflow:hidden}
#widget-00 .featuredPost a:hover {color:rgba(234, 25, 25, 0.77)}
#widget-0 .featuredPost a:hover {color:rgb(255, 153, 0)}
.widget-home a{color:#555;text-decoration:none;line-height: normal;}
.widget-home a:hover{color:#0087be}
.widget-homewrap{margin-top:10px;overflow:hidden}
Bước 3: Đặt đoạn Javascript dưới đây trên </head>
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[ // blogspot function removeHtmlTag(t,e){for(var s=t.split("<"),i=0;i<s.length;i++)-1!=s[i].indexOf(">")&&(s[i]=s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length));return s=s.join(""),s=s.substring(0,e-1)}function showrecentposts1(t){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0,img=new Array,numposts5<=t.feed.entry.length?maxpost=numposts1:maxpost=t.feed.entry.length;for(var e=0;e<maxpost;e++){var i,r,n=t.feed.entry[e],l=n.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var o=0;o<n.link.length;o++)if("alternate"==n.link[o].rel){r=n.link[o].href;break}for(var o=0;o<n.link.length;o++)if("replies"==n.link[o].rel&&"text/html"==n.link[o].type){i=n.link[o].title.split(" ")[0];break}if("content"in n)var m=n.content.$t;else if("summary"in n)var m=n.summary.$t;else var m="";postdate=n.published.$t,j>imgr.length-1&&(j=0),img[e]=imgr[j],s=m,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[e]=d);for(var g=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],p=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],f=(postdate.split("-")[2].substring(0,2),postdate.split("-")[1]),h=(postdate.split("-")[0],0);h<g.length;h++)if(parseInt(f)==g[h]){f=p[h];break}if(0==e){var u='<div class="widgetsplitone_left"><a href="'+r+'"><img width="100%" height="260px" class="imagefeatured wp-post-image" src="'+img[e]+'"/></a><div class="clear"></div><h5 class="posttitle"><a href="'+r+'">'+l+'</a></h5><div class="contentstyle"><p>'+removeHtmlTag(m,summaryPost)+'...</p></div><div class="clear"></div></div><div class="widgetsplitone_right">';document.write(u)}if(e>0&&e<maxpost){var u='<a href="'+r+'"><img class="imagewidgetthumb wp-post-image" height="80" src="'+img[e]+'" width="120"/></a><div class="featuredPost"><a href="'+r+'">'+l+"</a></div>";document.write(u)}j++}document.write("</div>")}function showrecentposts3(t){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0,img=new Array;for(var e=0;10>e;e++){var i,r,n=t.feed.entry[e],l=n.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var o=0;o<n.link.length;o++)if("alternate"==n.link[o].rel){r=n.link[o].href;break}for(var o=0;o<n.link.length;o++)if("replies"==n.link[o].rel&&"text/html"==n.link[o].type){i=n.link[o].title.split(" ")[0];break}if("content"in n)var m=n.content.$t;else if("summary"in n)var m=n.summary.$t;else var m="";postdate=n.published.$t,j>imgr.length-1&&(j=0),img[e]=imgr[j],s=m,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[e]=d);for(var g=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],p=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],f=(postdate.split("-")[2].substring(0,2),postdate.split("-")[1]),h=(postdate.split("-")[0],0);h<g.length;h++)if(parseInt(f)==g[h]){f=p[h];break}var u='<li><a href="'+r+'">'+l+"</a></li>";document.write(u),j++}}function showrecentposts6(t){j=showRandomImg?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0,img=new Array;for(var e=0;e<numposts;e++){var i,r,n=t.feed.entry[e],l=n.title.$t;if(e==t.feed.entry.length)break;for(var o=0;o<n.link.length;o++)if("alternate"==n.link[o].rel){r=n.link[o].href;break}for(var o=0;o<n.link.length;o++)if("replies"==n.link[o].rel&&"text/html"==n.link[o].type){i=n.link[o].title.split(" ")[0];break}if("content"in n)var m=n.content.$t;else if("summary"in n)var m=n.summary.$t;else var m="";postdate=n.published.$t,j>imgr.length-1&&(j=0),img[e]=imgr[j],s=m,a=s.indexOf("<img"),b=s.indexOf('src="',a),c=s.indexOf('"',b+5),d=s.substr(b+5,c-b-5),-1!=a&&-1!=b&&-1!=c&&""!=d&&(img[e]=d);for(var g=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],p=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],f=(postdate.split("-")[2].substring(0,2),postdate.split("-")[1]),h=(postdate.split("-")[0],0);h<g.length;h++)if(parseInt(f)==g[h]){f=p[h];break}var u='<a href="'+r+'"><img width="266" height="139" class="imagefeatured wp-post-image" src="'+img[e]+'"/></a><div class="clear"></div><h5 class="posttitle"><a href="'+r+'">'+l+'</a></h5><div class="contentstyle"><p>'+removeHtmlTag(m,summaryPost)+'...</p></div><div class="clear"></div>';document.write(u),j++}}imgr=new Array,imgr[0]="#",showRandomImg=!0,aBold=!0,summaryPost=170,summaryPost1=80,summaryTitle=15,numposts=1,numposts1=5,numposts2=4,numposts3=6,numposts4=1,numposts5=6,numposts6=10,numposts7=10,numposts8=6;eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('K(x(p,a,c,k,e,d){e=x(c){u c};A(!\'\'.C(/^/,J)){D(c--){d[c]=k[c]||c}k=[x(e){u d[e]}];e=x(){u\'\\\\w+\'};c=1};D(c--){A(k[c]){p=p.C(M I(\'\\\\b\'+e(c)+\'\\\\b\',\'g\'),k[c])}}u p32|34|||||||||||35|36|56|http|www|title|31|33|58|113|103|102|90|84|105|100|98|97|96|99|52|94|87|88|89|visible|93|95|location|91'.split('|'))) //]]></script>
Bước 4: Chèn đoạn code này dưới thẻ <b:includable id='main' var='top'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<div class='tabs'>
<div class='tabs-st'>
<input checked='' id='tab1' name='tabs' type='radio'/>
<label for='tab1'><i class='fa fa-picture-o'/><span>ẢNH BÌA</span>
</label>
<input id='tab2' name='tabs' type='radio'/>
<label for='tab2'><i class='fa fa-facebook-official'/><span>Facebook</span>
</label>
<input id='tab3' name='tabs' type='radio'/>
<label for='tab3'><i class='fa fa-html5'/><span>BLOGSPOT</span>
</label>
<!-- Tab 1 -->
<div class='tab-content' id='tab-content1'>
<span class='more-tabs'><a href='/search/label/PSD?max-results=9' title='Xem thêm'><i class='fa fa-arrow-right'/></a></span>
<div class='widget-home'>
<div class='widget-homewrap'>
<div class='widget-homesplitone'>
<script> document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/PSD?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;); </script>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Tab 2 -->
<div class='tab-content' id='tab-content2'>
<span class='more-tabs'><a href='/search/label/Thủ%20Thuật%20Facebook?max-results=9' title='Xem thêm'><i class='fa fa-arrow-right'/></a></span>
<div class='widget-home'>
<div class='widget-homewrap'>
<div class='widget-homesplitone'>
<script> document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Thủ%20Thuật%20Facebook?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;); </script>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Tab 3 -->
<div class='tab-content' id='tab-content3'>
<span class='more-tabs'><a href='/search/label/Thủ%20Thuật%20Blogspot' title='Xem thêm'><i class='fa fa-arrow-right'/></a></span>
<div class='widget-home'>
<div class='widget-homewrap'>
<div class='widget-homesplitone'>
<script> document.write(&quot;&lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/Thủ%20Thuật%20Blogspot?max-results=&quot;+numposts1+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;); </script>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</b:if>
Tùy biến lại sao cho phù hợp với blog của bạn
 Chúc các bạn thành công!!!

Nhận Thiết Kế

fb.com/HongHai.H.T.H
instagram.com/honghai.des
01682253xxx
honghai251325@gmail.com

Facebook Comments

47 nhận xét :

 1. Thích cái màu ở Blog này lắm bác ơi :D Hài Hòa

  Trả lờiXóa
 2. Ok cảm ơn bác nhé. Sẵn tiện cho tui nói thêm câu này: Template đẹp lắm luôn đấy bạn :D

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sao mình làm mà cái phần Blogspot nó không hiện bài đăng ? Bạn giúp mình với :((

   Xóa
  2. bạn có thay đúng k hay set quyền admin mình làm giúp cho gmail:honghai251325@gmail.com

   Xóa
  3. Mình làm đúng luôn đó bạn.

   Xóa
  4. set quyền admin đi bạn

   Xóa
 3. Tìm mãi giờ mới thấy bài này, cảm ơn bạn nhiều nhé!
  Blog bạn đẹp lắm.

  Trả lờiXóa
 4. rảnh thì hướng dẫn chuyển cột này http://sv1.upsieutoc.com/2017/11/07/imagee13b72437dadd567.png sang ntn đi http://sv1.upsieutoc.com/2017/11/07/image2ff3c681aeed4532.png

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chèn cái này: #Stats1:hover h2{background:#069999;color:#fff} trước thẻ ]]></b:skin> nha bạn.

   Xóa
  2. Thay #069999 thành mã màu bạn muốn nhé.

   Xóa
  3. ý tui là từ bình th sang có đoạn cuối bị cắt chéo ấy

   Xóa
 5. Đẹp Lắm Bạn ! Cảm Ơn bạn <3

  Trả lờiXóa
 6. Chỉnh từ màu trắng sang màu khác ở đâu bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn muốn chuyển màu trắng ở phần nào

   Xóa
  2. Chuyển màu trắng thành màu tím giống như của bạn khi nhấn sang tab khác ấy!

   Xóa
  3. tìm background:#52537d xong đổi

   Xóa
 7. sao mình làm mà nó ko hiện bài đăng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn làm ko đúng link của nhãn nhé.

   Xóa
  2. Mình đã thêm honghai251325@gmail.com vào admin rồi, bạn chỉnh giúp mình với

   Xóa
  3. Để Hải làm nha bạn.

   Xóa
  4. mình làm y chang trên code, và label mình cũng y chang trên luôn, nó ko hiện

   Xóa
 8. Temp không có thẻ < / body > thì sao bác

  Trả lờiXóa
 9. . Vào config giùm mình với bạn ơi. mình làm theo các bước rồi mà nó k hiện ảnh thumbail

  Trả lờiXóa